Onze waterschapbestuurder

Mensen, dieren en natuur kunnen niet zonder voldoende en schoon drink- en oppervlaktewater. Maar water kan ook een gevaar zijn. De strijd tegen het wassende water is kenmerkend voor Nederland. Dijken en kades moeten veilig en duurzaam zijn. De klimaatverandering maakt dit des te urgenter. Kortom, er ligt een belangrijke taak voor waterschap Noorderzijlvest.

Aardgaswinning en schaliegaswinning kunnen aardbevingen en bodemdaling veroorzaken. 
Dit is in het gebied van Noorderzijlvest het geval. Daarom moet de aardgaswinning onmiddellijk met 40% verminderen en moet er geen schaliegaswinning plaatsvinden vanwege de risico’s op grondwater- en bodemverontreiniging.

Dierenwelzijn en natuur zijn nog geen prioriteit van het waterschap. Zo wordt er bij het vaststellen van het waterpeil onvoldoende rekening gehouden met de natuur en de biodiversiteit. Bestrijdingsmiddelen en meststoffen veroorzaken sterfte van planten en dieren en bedreigen bovendien de drinkwatervoorziening. Door alle keringen, stuwen en gemalen wordt de migratie van vissen en andere dieren ernstig belemmerd. In gemalen komen veel vissen om het leven. En nog steeds sterven veel muskusratten in wrede verdrinkingsvallen. Dit kan en moet anders!

Het is hoog tijd dat Noorderzijlvest voorrang geeft aan dieren, natuur en milieu.

Partij voor de Dieren waterschapsfractie Noorderzijlvest

Renata Grijpstra, Fractievoorzitter

Renata Grijpstra
 

Van woensdag 30 maart 2016 tot 1 augustus 2017 is Evelien Bernabela  waterschapsbestuurder bij waterschap Noorderzijlvest geweest. Zij verving Renata Grijpstra die wegens ziekte tijdelijk haar taken had moeten neerleggen.

U kunt Evelien Bernabela bereiken door een e-mail te sturen naar e.bernabela@partijvoordedieren.nl